JURUSAN TARBIYAH

  • PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,
  • PRODI BAHASA INGGRIS,
  • PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI).

JURUSAN DAKWAH & KOMUNIKASI

  • PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI),
  • PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAMĀ  (BPI).

JURUSAN SYARIAH

  • PRODI EKONOMI ISLAM,
  • PRODI AKHWALUSYAHSIA.